Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

18:31
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
18:31
1116 a7ab 400
Reposted fromkarahippie karahippie viakatalama katalama
18:28
1095 dda1 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viatulele tulele
18:28
2467 746c 400
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele
18:28
6492 22b8 400
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatulele tulele
18:28
6690 f331 400
Reposted fromsiseniorita siseniorita viatulele tulele
18:22
8540 8894 400
Reposted frommiischa miischa viahavingdreams havingdreams
18:22
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viahavingdreams havingdreams
18:22
8638 a1cb 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viainsanedreamer insanedreamer
18:22
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viainsanedreamer insanedreamer
18:22
2605 5351 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
18:19
1707 7d21 400
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
18:19
4525 8fd7 400
18:19
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
18:19
8286 69a1 400
Reposted fromhrafn hrafn viainsanedreamer insanedreamer
18:19
2709 10b9 400
18:19
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viahwaiting hwaiting
18:19

January 22 2020

18:22
9776 771d 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
18:22
7910 91ff 400
Reposted fromqb qb viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl