Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

18:20
2223 69b7 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatouchthesky touchthesky
18:20
Z odpowiednim partnerem, wszystkie bariery są do pokonania.
— znalezione
18:20
1524 c5c7 400
Reposted fromtfu tfu viatouchthesky touchthesky
18:20
8895 f67b 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
18:19
1506 9044 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
18:19
18:19
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
18:19
18:19
18:19

February 22 2020

15:17
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 vialittlemouse littlemouse
15:17

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viafoodforsoul foodforsoul
15:17
9990 6a55 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
15:16
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
15:16
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
15:16
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
15:16
2543 ca1f 400
Reposted fromkallisto kallisto viascared scared
15:16
15:16
4588 a062 400
Reposted frommyjapanese myjapanese viascared scared
15:16
2785 9af8 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl