Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

20:23
2785 7210 400
Reposted frommeem meem viaMyBlackWings MyBlackWings
20:23
20:23
1729 94ae 400

franryott:

I actually can’t cope with this

20:23
2559 3add 400
20:23
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viainerte inerte
20:23
1826 4f92 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viainerte inerte
20:22
5621 5ef5 400
Reposted frompulperybka pulperybka
20:22
8370 a229 400
Reposted frommhsa mhsa viaolewka olewka
20:22
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viainerte inerte
20:22
8958 1ed4 400
20:22
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
20:22
the museum of tears
20:22
3266 f7ad 400
Reposted frommart6na mart6na viaolewka olewka
16:19
1136 db82 400
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaastair astair
16:19
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaastair astair
16:19
2597 1b80 400
Reposted fromoutoflove outoflove viayourhabit yourhabit
16:19
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viayourhabit yourhabit
16:19
1893 60d9 400
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viayourhabit yourhabit
16:19
8092 110b 400
Reposted fromtelewizja telewizja viayourhabit yourhabit
16:19
2712 8039 400
Reposted fromerial erial viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl