Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

17:20

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viainsanedreamer insanedreamer
17:20

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

17:20
17:20
17:20
6594 dcff 400

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
17:20
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
17:20
4296 7cfb 400
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viatulele tulele
17:19
1827 af46 400
Reposted fromMadristas Madristas viatulele tulele
17:19
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatulele tulele
17:19
2198 a7c5 400
Reposted frompesy pesy viatulele tulele
17:19
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
17:19
2997 49a0 400
Reposted fromdzony dzony viawiedzmin wiedzmin
17:19
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
17:19
17:19
8320 2353 400
17:18
17:18
3051 ee54 400
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
17:18
6172 2094 400
17:18
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
17:18
Reposted fromshakeme shakeme viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl