Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

16:18
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
16:18
1023 2e2a 400
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
16:17
Gdzie ten który powie Mi Że do końca swoich dni, Że do ostatniego tchu Będę całym życiem Mu .
— Brathanki- Gdzie ten który powie mi.
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamalutki malutki
16:17
16:17
16:17
16:17
16:17
1604 a3f2 400
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahavingdreams havingdreams
16:17
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
16:17
16:17
4553 da29 400

dappermouth:

In deep woods walk saints of another kind — holy, unholy, beast and divine.

16:17
6009 8fdb 400
Reposted fromunco unco viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
16:17
16:17
16:17
Paul Delvaux, "Wiadukt", 1963
16:16
16:16

November 09 2019

13:15
7175 42b2 400
Reposted fromnoone97 noone97 viaGunToRun GunToRun
13:15
1470 f121 400
Reposted fromamphetamine amphetamine viaGunToRun GunToRun
13:15
Reposted frombethgadar bethgadar viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl