Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

20:37
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
20:37
 Chciał, ten jeden, jedyny raz, po prostu odpuścić. Poddać się, licząc na to, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która pozwoliłaby wypłakać mu się w swój rękaw. Ale chcieć - wcale nie znaczy móc.
— Mikołaj Bajorek - "Zbiory Barda"
20:37
 Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
20:37
7993 2a64 400
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
20:37
7857 dd76 400
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
20:37
0897 4143 400
piękne Gliwice.
17:19
1985 bb32 400
Reposted fromLittleJack LittleJack
17:19
1983 75a3 400

dialnfornoir:

Alphaville (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack
17:19
1982 3488 400

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot by Sam Levin, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack
17:19
7109 1346 400
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakoktajlik koktajlik
17:19
3216 adf0 400
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viatulele tulele
17:19
8743 cf9d 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
17:19
5800 0e38 400
Reposted fromdusix dusix viatulele tulele
17:19
2926 04d3 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele
11:15
11:15
6659 aebb 400

recreating some of my smashing hits from 2014 or something like that

Reposted fromerial erial
11:15
6658 43d5 400
Reposted fromerial erial
11:15
6656 f5d8 400
Reposted fromerial erial
11:15
6654 29aa 400

voulair:

Kiko Mizuhara for i-D Japan

Reposted fromerial erial
11:15
6653 4f83 400

soundsnaked:

Source: @thornwalker

Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl