Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

21:23

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
21:23
8011 6290
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
21:23
6173 f208 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasoadysta soadysta
21:23
1382 6cd3 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta
21:23
21:23
5691 b015 400
Reposted fromsexypretty sexypretty viasoadysta soadysta
20:24
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
20:24
9317 fc05 400
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatutus tutus
20:24

Sometimes when you meet someone, there’s a click. I don’t believe in love at first sight but I believe in that click.

— Ann Aguirre, Blue Diablo
Reposted fromwithout-something without-something viatutus tutus
20:23
3140 31ce 400
Reposted fromciarka ciarka vianotorious-rookie notorious-rookie
20:23
0724 cd44 400
Reposted fromscorpix scorpix viaKuishi Kuishi
20:23
7514 2e6c
Reposted fromdivi divi viatutus tutus
20:23
20:22
20:22
20:22
2458 9dcd 400
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaennah laennah
20:22
20:22
3236 8fc4 400
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vialaennah laennah
20:22
2224 dbbd 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasassenach sassenach
20:22
pani by chciała
proszę pani
życia Prawdziwego
uczuć Prawdziwych
herbaty Prawdziwej
ale szanowna pani ja tylko bilety sprzedaję i one też prawdziwe nie są na przedstawienia sztuczne za kurtyną sztuczną z twarzami sztucznymi
— Małgorzata Sudy
Reposted fromzaqwe zaqwe viapszczola91 pszczola91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl